Privacy Policy

Who we are

We are Ninja Hunters a boutique Resource Agency. Our website address is: https://ninjahunters.io.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address, and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who do we share your data with?

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long do we retain your data?

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profiles. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights do you have over your data?

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest So Ally sp. z o.o. siedzibą w Katowicach, przy ul. Św. Jana 11 / 4, 40-012 Katowice, NIP: 6343007944.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej – privacy[at]ninjahunters.io

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji procesu rekrutacji;

     b)  wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą; 

     c) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Jakie dane przetwarzamy?

Spółka będzie przetwarzać poniższe osobowe: 

 • nazwiska i imię (lub imiona);
 • datę urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • przebieg kariery zawodowej;
 • wykształcenie;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail; 
 • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnią danych wrażliwych;
 • inne dane, które zostały zawarte w swojej ofercie pracy.

Podanie danych zawartych w 4 pierwszych podpunktach wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane, a więc o charakterze fakultatywnym, jeżeli zostaną zamieszczone w cv, są podawane dobrowolnie i wymagają wyraźnej zgody.

W jakim celu są przetwarzane dane?

I. Cel przetwarzania danych: podstawową usługą jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego, polegająco na poszukiwaniu Kandydatów (osoby fizyczne, pow. 18 roku życia z pełną zdolnością do czynności prawnych) dla Klienta.

Dane, które Administrator zbiera i przechowuje służą do przedstawiania kandydatów Klientowi w celu stałego lub tymczasowego zatrudnienia, bądź wyspecjalizowanej usługi konsultingowej – przechowywanie oraz wymiana danych osobowych pomiędzy klientami a kandydatami są niezbędne do utrzymania tego procesu.

Dane osobowe nie zostaną wykorzystane w innym celu niż opisane powyżej, a wszelkie zmiany będą wprowadzane wyłącznie za zgodą kandydata. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.

Dane będą przekazywane do wybranych klientów wyłącznie po otrzymaniu zgody kandydata.

Poniżej wskazano podstawy prawne przetwarzania danych w zależności od zaistniałego stanu faktycznego.

II. Administrator prowadzi stronę internetową www.ninjahunters.io, gdzie umożliwia kandydatom udział w procesach rekrutacyjnych. Kandydat może aplikować na konkretną ofertę lub też wyrazić chęć uczestnictwa w innych, przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator będzie zatem w tej sytuacji przetwarzać dane osobowe w poniższych celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. wykonanie przez Admistatora ustawowych obowiązków, tj. przetwarzanie danych osób ubiegających się o zatrudnienie (Kandydatów) w zakresie wynikających z przepisów prawa pracy – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. przetwarzanie danych, które nie są wymagane a zostały przekazane w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez kandydata – zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu danych osobowych w zgłoszeniu aplikacyjnym lub poprzez złożone oświadczenie woli (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i wyłonienia kandydata – zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażona poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Administrator rekomenduje Kandydatów biorących udział w rekrutacji Klientom, dla których prowadzone są procesy rekrutacyjne. Procesy mogą obejmować różny zakres udostępniania danych osobowych.

Mogą tu występować następujące podstawy podstawy prawne:

– zgoda kandydata na udostępnienie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub

– niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Kandydatów.

W niektórych przypadkach, dane kandydata mogą zostać przekazane poza teren Unii Europejskiej (UE) – w przypadku, gdy na przykład Klient ma główną siedzibę poza UE, bądź kadra powołana do rekrutacji przebywa poza terenem UE. Mogą to być wyłącznie państwa o adekwatnym poziomie bezpieczeństwa oraz prawa w zakresie RODO zatwierdzonym przez Komicje Europejską.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane kandydata będą przechowywane aż do zakończenia procesu rekrutacji kandydata.

w przypadku wyrażenia zgody na  udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

Po usunięciu danych kandydata, So Ally Sp. Z o.o. zachowuje możliwość przechowywania imienia/imion, nazwiska kandydata, adresu, historie komunikacji oraz upoważnienia/zgody kandydata. Dane przechowywane są w celu ewentualnych skarg bądź sporów dotyczących naszej współpracy, przez okres 5 lat.

Informacja o prawach

Kandydatowi przysługuje prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przez takim cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania;
 • do przenoszenia danych;

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kandydat ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Have a Question?

We are here to help. Email us or call +48 571 471 285
Contact Us